Klauzula informacyjna
  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ANDROPOL S.A. z siedzibą w Andrychowie 34-120, ul. Krakowska 83. W sprawie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych można kontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu 858772140 oraz e-mailem na adres rodo@andropol.pl
  2. Administrator będzie przetwarzał Pana/Pani dane osobowe do celów związanych z prawidłową realizacją umowy, w celach rozliczeniowych, podatkowych oraz w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa w tym m.in. Urząd Skarbowy, a także podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi m.in.: księgowo-finansowe, informatyczne, prawne, bankowe, windykacyjne, kurierskie, pocztowe, zajmujące się archiwizacją i brakowaniem dokumentacji.
  4. W związku z przetwarzaniem danych ma Pan/Pani prawo do:
  • żądania dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia/ prawo do bycia zapomnianym/ lub ograniczenia przetwarzania danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzoru: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  1. Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy.
  2. Pana/Pani dane osobowe będą przez Nas przechowywane przez czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego lub do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy.